תקנון תחרות #בשבילי_בשר_ישראלי_טרי ביום העצמאות 2017


כללי:

מועצת הבקר המנהלת את עמוד בשר בקר ישראלי טרי בפייסבוק ("דף הפייסבוק") מכריזה על פעילות נושאת פרסים בשם #בשבילי_בשר_ישראלי ("התחרות") שתתקיים בעמוד האינסטגרם  Israeli meat ("עמוד האינסטגרם").

ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את מועצת הבקר מכל טענה, דרישה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות, לפרסים וכל הקשור בתחרות. במקרה של ספק לגבי מהות התחרות ואי – תאמה בין מה שיפורסם בדף הפייסבוק עצמו לתקנון – יגבר הפרסום בדף הפייסבוק.

עורך התחרות

התחרות נערכת על ידי חברת מיקרומרקט בע"מ עבור שולחן מגדלי בקר שבמועצת הבקר (להלן :מועצת הבקר"

 

המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

כללי התחרות:

1.      התחרות פתוחה לכל הרשומים בעמוד האינסטגרם מגיל13  ומעלה, בתנאי שהם מתגוררים בישראל במהלך השתתפותם בתחרות.

2.      התחרות תחל בתאריך ה 27.4.2017 בשעה 12:00  ותסתיים -23:59 של יום רביעי  ה-  3.5.2017

3.      במסגרת התחרות יפרסמו הגולשים תמונות של נתחי בשר או מנות בשר  על האש עם תיוג #בשבילי_בשר_ישראלי_טרי . הזוכה ייבחר לפי 50% מספר הלייקים הגבוה ביותר ו-50% התמונה המסמלת בעיני מארגני התחרות את היותו של הבשר ישראלי וטרי .

4.      ההשתתפות בתחרות על כל שלביה הינה באחריות המשתתף, כולל פרסום הפוסט, עידוד חבריו להצביע עבורו וכדומה.

5.      בעצם פרסום התמונה בתחרות של עמוד האינסטגרם מאשר המשתתף למועצת הבקר  לעשות שימוש בתוכן שהועלה על ידיו או על ידי מי מטעמו, ללא כל תמורה, למטרות פרסום בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של החברה, באתר הבית ובפרסומים נוספים של מועצת הבקר.

6.      כל משתתף יכול להעלות פוסט אחד במהלך כל ימי התחרות.

7.      ב8.5.2017 בשעה 11:00 תתבצע ספירה של מספר הלייקים לכל תמונה.

8.      בסיום התחרות יבחרו 3 זוכים בלבד. שם בעל התוכן יפורסם בעמוד האינסטגרם ובדף הפייסבוק.

9.      ההכרזה על הזוכים היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.

10.   מועצת הבקר רשאית בכל שלב לשנות את משך התחרות, תנאי התחרות, ואת פרטי התקנון.

11.  הפרס: ארוחה זוגית במסעדת בשרים בשווי של 600 ש"ח.
 הפרס אינו ניתן להחלפה על ידי הזוכה בפרס אחר או במוצר אחר או בשווי כספי. עם זאת, מועצת הבקר רשאית להחליף את הפרס ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

12.  מועצת הבקר רשאית להסיר תכנים שפורסמו בדף בשל תכנים לא הולמים או מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מרשה ומבלי שיופנו כלפיה טענות בשל כך.

זכייה:

1.      ב-8 במאי תפרסם המועצה בעמוד האינסטגרם שלה תמונה ובה רשימת הכינויים של שלושת הזוכים

2.      על הזוכה לשלוח בתוך 7 ימי עבודה הודעה לעמוד Israeli_meat ובה פרטי הקשר שלו 

3.      המועצה או עורך התחרות יצרו בתוך 3 ימי עבודה קשר עם הזוכים.

4.      הזוכה יקבל רשימת מסעדות בשר בהם יוכל לממש את הפקס.

5.      זוכה אשר לא יצר קשר עם מועצת הבקר תוך 7 ימים מיום ההודעה על הזכייה, ייחשב כמוותר על זכייתו ויאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כנגד מועצת הבקר בגין אובדן זכות קבלת הפרס.

 

תנאים נוספים:

1.      המשתתפים בתחרות מצהירים בזאת, כי אין ולא תהיה להם ולכל הבאים בשמם ואו מטעמם, כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כלפי מועצת הבקר, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר בכל הקשור והמתייחס לתחרות ואו בנוגע לזהות הזוכה או לזכייה עצמה. המשתתפים מצהירים בזאת , כי התחייבותם זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

2.      מועצת הבקר אינה אחראית לכל שימוש שיעשה מי מהגולשים בעמוד האינסטגרם או בכלל, בתמונות אשר הועלו לעמוד האינסטגרם במסגרת התחרות.

3.      מועצת הבקר, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמי שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.

4.      מועצת הבקר  רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ואו לשנות את תנאיה בהודעה אשר תתפרסם בדף הפייסבוק. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.

5.      מועצת הבקר רשאית שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בפעילות תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה המרמה, וגם אם מעשה המרמה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של מועצת הבקר.

6.      למען הסר ספק, יובהר כי התחרות נערכת לצורכי משחק גרידא, ולא תיחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל"ז – 1977, היות שהזכייה בתחרות אינה תלויה בגורל או במזל.

 

העתקת קישור