תקנון תחרות מנת חג לראש השנה

תחרות " מנת חג לראש השנה"

תקנון התחרות (להלן:"התקנון")

 

התקנון יפורסם באתר האינטרנט של עורכת התקנון שכתובתו: https://bit.ly/2oniPzG (להלן:"אתר האינטרנט של עורכת התקנון"). בנוסף, עותק של התקנון יהיה מצוי במשרדי עורכת התחרות וניתן יהיה לעיין בו בשעות העבודה הרגילות ובתיאום מראש.

1.

הגדרות

 

"התחרות"-

תחרות צילום נושאת פרסים בשם "מנת חג לראש השנה", במסגרתה מעלים המשתתפים תמונות של מנת הבשר הישראלית שלי לראש השנה שתתקיים בדף הפייסבוק בשר בקר ישראלי טרי בפייסבוק שכתובתו https://he-il.facebook.com/israeli.beef/ (להלן:"דף הפייסבוק").

"החברה או עורכת התחרות"

חברת מיקרומרקט בע"מ  (להלן:"החברה" ו/או "עורכת התחרות") עורכת את התחרות עבור שולחן מגדלי הבקר שבמועצת החלב.

"משתתף"

חבר דף הפייסבוק מגיל13  ומעלה, המתגורר בישראל במהלך השתתפותו בתחרות ואשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומבקש ליטול חלק בתחרות ופעל לשם כך בדרכים המפורטים בתקנון זה. ככל שהמשתתף הוא קטין ו/או ככל שהקטין מופיע בתוכן – אפוטרופוסו החוקי של הקטין וכל אפוטרופוס חוקי אחר הביע את הסכמתו להופעת הקטין בתוכן ובתנאים אלה. שליחת התוכן מהווה אישור כי האישורים המצויים בידך והינם באחריות המשתתף.

"תוכן"

תמונה ומתכון חג מקורי בהם נעשה שימוש בבשר בקר ישראלי טרי תוך ציון היתרון של בשר בקר ישראלי טרי למנה ושצולמה על ידי המשתתף בלבד. 

"מטרת התקנון"

תקנון זה מועד על מנת להסדיר את הכללים לפיהם תתנהל התחרות על ידי עורכת התחרות, וקבלתו היא תנאי להשתתפות בתחרות.

"מועצת החלב"

מועצת החלב המנהלת את עמוד בשר בקר ישראלי טרי בפייסבוק.

2.

פרשנות

 

2.1.

חלוקת תקנון זה לסעיפים נועדה לשם הנוחות ואין להשתמש בהם לשם פרשנות התקנון.

 

2.2.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון ובין פרסומים אחרים בפייסבוק בכל הקשור לתחרות– יגברו הוראות התקנון.

 

2.3.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות בתחרות בהתאם להוראות התקנון הינה שווה לבני שני המינים.

3.

תקופת התחרות

3.1.

התחרות תחל בתאריך 30.8.2018 (בשעה 17:00)  ותסתיים בתאריך 12.9.2018 23:59)).

 

3.2.

מועצת הבקר רשאית לעכב ו/או להשהות ו/או לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תנאי התחרות ופרטי התקנון, מכל סיבה שהיא או מכל סיבה אחרת לרבות כזו שיש לה או עלולה להיות לה השפעה על הוגנות או יושר של תחרות. הודעה על כך, תפורסם בדף הפייסבוק; מוסכם על כל המשתתפים כי הודעה שתפורסם,כאמור, הינה ותהיה ראיה מספקת הולמת וראויה וכי כל המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענת דרישה בתביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם שינוי ו/או סיום התחרות ו/או תנאיה כאמור.  

 

4.

תנאי ההשתתפות

לשם השתתפות בתחרות על כל משתתף לקיים את כל התנאים המפורטים להלן, בכל תקופת התחרות:

 

4.1.

על המשתתף להיות מעל גיל 13, מתגורר בישראל במהלך השתתפותו בתחרות וחבר בדף הפייסבוק בשר בקר ישראלי טרי.

 

 

4.2.

במהלך כל ימי התחרות זכאי משתתף להעלות פוסט אחד בלבד במסגרתו יפרסם המשתתף בפרופיל האישי שלו תמונה מקורית ומתכון חג בהם נעשה שימוש בבשר בקר ישראלי טרי תוך ציון היתרון של בשר בקר ישראלי למנה ותיוג דף הפייסבוק בשר בקר ישראלי טרי.
תמונות ממנועי חיפוש לא יתקבלו.
 

 

4.3.

השתתפות בתחרות ו/או העלאת התוכן ו/או שליחתו לעורכת התחרות הינה ותהווה אישור והסכמה בלתי חוזרת לעורכת התחרות לעשות בשם המשתתף, ללא כל תמורה, כל שימוש חוקי בתוכן לרבות, אך לא רק, פרסום התוכן בכל אמצעי מידה למטרות פרסום הן בעמוד הפייסבוק והן באינסטגרם של מועצת החלב, באתר הבית ובפרסומים נוספים של מועצת הבקר, הפצה, העתקה, ביצוע פומבי, עריכה וכיוצ'ב

 

4.4.

העלאת תוכן בידי המשתתף לדף הפייסבוק שאינו בבעלותו הבלעדית והמלאה של המשתתף ובכלל זה תוכן שיש בו משום הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות כלכלית ו/או פגיעה בקניין ו/או כל פגיעה בזכויות אחרות של כל צד שלישי שהוא הינה אסורה והאחריות המלאה בגין התוכן ו/או כל פרסום ושימוש בתוכן תהיה על המשתתף ועליו בלבד וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, טענה, דרישה, תביעה וסעד של עורכת התחרות ו/או מועצת הבקר  ו/או מועצת החלב וכל מי מטעמה על פי הסכם ודין.

 

4.5.

עצם השתתפות בתחרות ו/או בהעלאת תוכן ו/או שליחתו לעורכת התחרות מצהיר המשתתף ומתחייב כי התוכן הינו יצירה מקורית של המשתתף, שנעשתה על ידו, וכי אין בו משום הפרה ו/או פגיעה בזכות כלשהי ו/או קניין של צד שלישי כלשהו לרבות לפי דיני זכויות יוצרים  וכיוצ'ב.

 

4.6.

מועצת החלב ו/או מועצת הבקר ו/או עורכת התחרות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה למשתתף,  לפסול תוכן ו/או למחוק פוסט אשר אינו עומד בהגדרת התוכן על פי התקנון ו/או בתנאי התקנון לרבות אך לא רק תוכן אשר קיים חשש כי הוא עלול להיות בלתי חוקי ו/או בלתי הולם ו/או משמיץ ו/או מעליב ו/או משפיל ו/או מבזה ו/או מיני ו/או מסלף ו/או שקרי ו/או לא מקורי ו/או פוגעני מכל מין וסוג שהוא ובכל דרך שהיא.

4.7.

האחריות הבלעדית על עצם ההשתתפות בתחרות וכל פעולות לשם כך לרבות העלאת תכנים ופרסום תכנים בדף הפייסבוק הינה על המשתתף ועליו בלבד.  מועצת החלב ו/או מועצת הבקר ו/או עורכת התחרות איננה ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר התוכן לרבות נזק, הפסד, אבדן, חסרון כיס, הטעיה, מרמה, אי נכונות, שיבוש, אי דיוק וכל טענה אחרת בקשר עם התוכן שהעלה ו/או פרסם המשתתף.

4.8.

מועצת החלב ו/או מועצת הבקר ו/או עורכת התחרות תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לעשות כל שימוש, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, ובכלל זה לפרסם באתר או מקום אחר, את התוכן שיעלו המשתתפים לרבות פרסום באתר מועצת החלב ו/או מועצת הבקר ו/או ברשתות החברתיות ובכל מדיה אחרת.

4.9.

מועצת החלב ו/או מועצת הבקר ו/או עורכת התחרות אינה אחראית לכל עיכוב ו/או תקלה ו/או בעיה מכל מין וסוג שהוא ככל שייגרמו בתהליך העלאת הפוסט . מובהר כי רק תוכן ו/או פוסט שיעלו לעמוד הפייסבוק בהתאם להנחיות תקנון זה ויקלטו אצל עורכת התחרות – היא תשתתף בתחרות, בכפוף לתקנון זה.

4.10.

ההשתתפות בתחרות על כל שלביה הינה באחריות המשתתף, כולל פרסום הפוסט ועידוד חבריו להצביע עבורו וכדומה.

 

4.11.

השתתפות בתחרות אסורה על עובדי חברת מיקרומרקט בע"מ.

 

4.12.

המשתתפים בתחרות מצהירים כי אין ולא תהינה להם וכל הבאים בשמם ו/או מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מועצת הבקר, מנהליה, עובדיה, ומי מטעמה בין היתר, בכל הקשור, והמתייחס לתחרות ו/או בנוגע לזהות הזוכה ו/ו לזכייה עצמה. המשתתפים מצהירים בזאת כי התחייבותם זו הנה בלתי חוזרת  ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 

4.13.

מועצת הבקר ו/או מועצת החלב ו/או עורכת התחרות אינה אחראית לכל שימוש שיעשה מי מהגולשים בדף הפייסבוק או בכלל, בתמונות אשר הועלו לדף הפייסבוק במסגרת התחרות.

 

4.14.

מועצת הבקר ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או עורכת התחרות  ו/או מי מטעם אינה אחראית לכל עיכוב ו/או תקלה ו/או בעיה מכל מין וסוג שהוא ככל שייגרמו בין אם עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בזפקי שירותים בין עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון:שביתות, ימי חג, מזג אויר וכד'.

 

4.15

המשתתף מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהפייסבוק אינו בבעלות ו/או בשליטת של מועצת החלב ו/או מועצת הבקר ו/או עורכת התחרות ו/או מי מטעם  וכי הם אינם נושאים באחריות בכל הקשור לאתר ו/או לתכניו ו/או זמינותו ו/או תקינותו ו/או תקינות דף הפייסבוק ו/או בכל הקשור להעלאת התוכן ו/או השתתפות בתחרות ו/או לכל נזק ישיר ו/או נזק עקיף כלל שייגרם לו ו/או למי מטעמו בשל כך.

5.

בחירת זוכה

 

5.1.

פוסט שהועלה על ידי המשתתף במהלך התחרות ויעמוד בכל תנאי תקנון זה, יהיה רשאי להיכלל בתחרות – בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות. למען הזהירות, מובהר כי עורכת התחרות אינה מתחייבת לאפשר לכל תוכן שהועלה על ידי המשתתף להשתתף בתחרות והיא רשאית לפסול תכנים לפי שיקול דעתה ובין היתר בגין הפרת הוראות סעיף 4 לתקנון.

 

5.2.

בתום תקופת התחרות יועברו הפוסטים לבחינה על ידי עורכת התחרות ו/או מועצת הבקר לפי שיקול דעתה (להלן:"השופטים").

 

5.3.

ביום 16.9.2108 בשעה 11:00 יתכנסו השופטים ויבצעו ספירה של מספר הלייקים לכל פוסט/תמונה אשר הועלתה במהלך התחרות ועמדה בכל קריטריון בתנאי תקנון זה.

 

5.4.

השופטים ייקבעו את הזוכה/זוכים מבין התכנים המשתתפים ועל פי הקריטריונים הבאים:

 

 

5.4.1

מספר לייקים הגבוה ביותר (הצבעת הגולשים) – 50%.

 

 

5.4.1

קביעת השופטים, בין היתר, על רמת יצירתיות המנה, השימוש בנתחים ישראלים,  הנימוקים לגבי היתרונות שבבשר בקר ישראלי טרי וכן צילום המנה והסבר שצורף לתמונה לגבי היתרונות שבבישול בבשר בקר ישראלי טרי – 50%.

 

 

5.4.3

השופטים יהיו רשאים לכלול שיקולים נוספים ו/או אחרים במסגרת שיקוליו וכן יהיו רשאים לבחור את הזוכה/זוכים לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שיידרש לנמק ולפרט החלטותיו – ולמשתתפים לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

 

5.4.

בסיום התחרות ייבחר הזוכה ע"י השופטים והשופטים יכריזו על הזוכה בדף הפייסבוק והחלטתם הינה סופית ומוחלטת ואינה ניתנת לשינוי.

 

5.5.

מועצת הבקר תפרסם את שם הזוכה/זוכים ביום 20.9.2018 בדף הפייסבוק.

 

5.6.

לאחר פורסם שמו של הזוכה/זוכים בדף הפייסבוק, ייצור הזוכה קשר, עד 7 ימים מיום פרסום הזכייה, עם מועצת הבקר באמצעות דף הפייסבוק וימסור את פרטיו וביניהם: שם, שם משפחה, מספר ת.ז.,כתובת מגורים, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים אשר ידרשו למועצת הבקר ו/או לעורכת התחרות.

 

5.7.

לאחר קבלת פרטי הזוכה ו/או הפרטים שנתבקש למסור למועצת הבקר ו/או לעורכת התחרות, תיצור מועצת הבקר ו/או עורכת התחרות, תוך 3 ימי עסקים, קשר עם הזוכה/זוכים ותמסור לו רשימה בה ניתן לממש את הזכייה.

 

5.8.

על הזוכה ועליו בלבד החובה לתאם עם עורכת התחרות את עיתוי מימוש הזכייה בכפוף לזמינות מקום מימוש הזכייה.

 

5.9.

מימוש הזכייה תקף לתקופה של 3 (שלושה) חודשים בלבד.

 

5.10.

זוכה  שלא ייצור קשר עם עורכת התחרות תוך 7 (שבעה) ימים ממועד הודעת הזכייה, תישלל זכאותו לפרס והוא לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך והוא לא ייחשב עוד כ"משתתף זוכה".

 

5.11.

מובהר כי מועצת הבקר רשאית שלא למסור את פרס הזכייה למשתתף שזכה בתחרות באם ייוודע למועצת הבקר כי בוצעה מעשה רמייה ו/או עבירה ו/או פגיעה אחרת בזכויות ו/או בקניין של צד שלישי ו/או חוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה המרמה, וגם אם מעשה המרמה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של מועצת הבקר.

 

5.12.

בהשתתפותו בתחרות,  המשתתף מצהיר מסכים ומאשר לפרסום שמו ופרטיו ו/או בתוכן הפרסום ו/או התמונה שהעלה בפייסבוק ו/או דבר זכייתו בתחרות, בין בפייסבוק ובין בכל אמצעי מדיה ו/או כל אמצעי פרסום אחר – הכל לפי שיקול דעתה של מועצת הבקר ו/או עורכת התחרות.

6.

הפרסים

 

מקום ראשון זוכה אחד

 

6.1.

לאחר שיכלול התוצאות כאמור בסעיף 5.4. לתקנון, יודיעו השופטים על הזוכה. הזוכה במקום הראשון יקבל כרטיס מתנה בסך של 500 ₪ לארוחה בשרית באת מהמסעדות המופיעות ברשימת המסעדות ברשימה המצורפת.

 

מקום שני זוכה אחד

 

6.2.

משתתף הבא שייבחר על ידי השופטים יקבל כרטיס מתנה בסך של 300 ₪ לארוחה בשרית באחת מהמסעדות המופיעות ברשימת המסעדות ברשימה המצורפת. 

 

הוראות לכלל הפרסים

 

6.3.

אין ולא תינתן אפשרות להמיר ו/או להחליף את הפרס בפרס אחר ו/או במוצר אחר ו/או בשווי כספי ו/או שווה ערך אחר.

 

6.4.

הזכייה בתחרות ו/או בפרס הינה אישית ובהתאם לפרטים שיימסרו על ידי זוכים, והיא אינה ניתנת להעברה, להמחאה, הסבה, החלפה או כל שינוי אחר.

 

6.5.

מועצת הבקר ו/או עורכת התחרות רשאית להחליף את הפרס ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.

אחריות

 

7.1.

עורכת התחרות ו/או מועצת הבקר ו/או מועצת החלב אינם ולא יהיו אחראים על כל נזק, הפסד אבדן,הוצאה, ישיר ו/או עקיף, ככל שייגרמו למשתתף ו/או לזוכה ו/או למי מטעמם עקב פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שתנקוט בגין כל תקלה והמשתתף מוותר בזה על כל טענה , דרישה, תביעה, בקשר עם נזקים כאמור. המשתתף הוא בלבד יישא באחריות הבלעדית לתוכן ו/או לתמונה ו/או לכל טעות , שגיאה, תקלה הפרה ככל שהתוכן הכילו כאלה.

 

7.2.

המשתתף מצהיר ומסכים כי השתתפותו בתחרות הינה לצרכי שעשוע, כי ידוע לו שעלולות ליפול טעויות ותקלה בתחרות וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה וכל הקשור והכרוך בה.

 

7.3.

למען הסר ספק, תחרות זו נערכת לצורכי משחק גרידא ולא תיחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשים, התשל"ז 1977, היות שהזכייה אינה תלויה בגורל ו/או במזל.

 

7.4.

עצם השתתפות בתחרות ו/או בהעלאת התוכן המשתתף מצהיר מאשר מסכים ומתחייב כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו, הוא הסכים לכל הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

העתקת קישור